Proč nejsem satanistou

7. května 2009 v 18:29 | Léto |  Vlčí řeči
Před pětaosmdesáti lety sepsal Karel Čapek zdařilou stať nazvanou Proč nejsem komunistou. Ani zdaleka nedokážu tak brilantně vyjadřovat své myšlenky, přesto jsem se ale rozhodl, že v tomto ohledu půjdu v jeho stopách. V článku se pokusím se sestřelit satanismus - jinou, avšak o nic méně nebezpečnou chorobu společnosti.Má úvaha se bude týkat pouze filosofického systému. Pochopitelně! Mluvit o teistickém satanismu, v němž jsou na běžném pořadu dne ohavnosti, násilnosti a krvavé obětiny, to snad ani není třeba. Podobných psychopatologických kultů se lidé štítí sami od sebe; není třeba je tímto směrem postrkovat nárazovou vlnou argumentů. Moderní LaVeyův satanismus na nás v tomto ohledu působí snad o něco bezpečněji a rozumněji.


Ano, můžete namítnout, že membrána mezi oběma odrůdami satanské víry je polopropustná. S tím nelze než souhlasit. Při koupeli v mělkých vodách egoismu občas přijdou spodní víry a vtáhnou neopatrného plavce do temně rudých hlubin, z nichž už není návratu. Jenže příznivci "rebelské filosofie" toto nevidí. Podobným způsobem uživatelé měkkých drog tvrdí, že oni by heroin nikdy nevyzkoušeli. Nuže, nechme je v této iluzi. Raději si povězme, proč je onen "snesitelnější" druh satanismu nesmyslný a nebezpečný i sám o sobě, a nejen coby začátek cesty do pekel.
V první řadě je třeba si uvědomit, že celé LaVeyovo učení je pouhým rétorickým cvičením, falešným pozlátkem na přilákání plytkých davů. A ne vše, co se na povrchu třpytí, má skutečnou hodnotu. Satanismus ovšemže pableskuje velmi zdatně! Slibuje svobodu, slibuje nezávislost a slibuje životní radosti - to všechno jsou pro rozmazleného člověka dnešní doby velká lákadla.


Ach ano, slibuje svobodu. To slovo příjemně chutná na jazyku, nemám pravdu? Račte si však povšimnout, že při zachování satanistických zákonů by lidé nebyli ani o píď volnější. Právě naopak: při chůzi by se zachvívali obavami, zda náhodou někomu nešlápnou na kuří oko. Zájmy jednotlivců se kříží často a ještě častěji - tak už je to na světě zařízeno. Dvě osoby se dostanou do sporu a obě si budou myslet, že mají pravdu. Načež ta silnější prostě zlikviduje tu slabší. Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější, všichni jsou svobodni, ale někteří jsou svobodnější… stará známá písnička. Nezpívá se náhodou na melodii Internacionály?


Už Rousseau věděl, že v organizované společnosti je jednotlivec fakticky mnohem svobodnější, než když se musí na vlastní pěst prodírat džunglí. A co teprve svět, v němž by se všichni chovali mile, navzájem si pomáhali a nemstili by se? To by se nám všem otevřely skutečně netušené možnosti. Proto říkám: svobodu ano! Ale tu skutečnou, nikoliv jen nějaké prchavé, vzletné slovíčko.


Jak vidno, takzvaná satanistická "svoboda" je stejně prázdný pojem, jako komunistický "mír", svého času realizovaný formou genocidy a válek. Paralel s nacismem, bolševismem a socialismem můžeme vůbec nalézt překvapivě mnoho. Komunismus se bláhově pokoušel pokrýt neomezenou lidskou spotřebu omezeným počtem materiálních statků. Satanismus se holedbá podobným plánem, jen v abstraktnější sféře. Budete volní a svobodní, všichni! Jenže svoboda jednoho končí (a zákonitě musí) tam, kde začíná svoboda druhého. Zmíněné tvrzení pak působí podobně, jako kdybych před začátkem fotbalového utkání přislíbil oběma mužstvům vítězství. Neměli byste mě snad za podvodníka? Dobrých a užitečných věcí je na světě zkrátka málo. V lepším případě se o ně lidé dělí svou dobrovolnou milostí a solidaritou. V tom horším se musejí dohodnout na pevných pravidlech pro jejich rozdělení. Tím zdaleka nejhorším způsobem je ovšem nabídnutí všeho všem. Nepochybujte, že takřka každý si bude myslet, že právě on má na splnění svých tužeb svaté právo. Satanistická myšlenka by v praxi ztroskotala ještě hůř nežli pomyslná sovětská Aurora.


Co se týče životních radostí, zde můžeme myšlení satanisty přirovnat k úvahám feťáka. Ten si také expresně odešle svou dávku drogy do žíly a nepřemýšlí nad tím, že zítra nebude mít na chleba a že bude muset žebrat. Neuvažuje nad tím, že se pravděpodobně přivede do brzkého hrobu. Ó nikoliv: jeho tělo je otrocky řízeno pudem.


Troufám si říci, že ten, kdo návykovým látkám odolá, se v celkovém součtu cítí mnohem příjemněji než výše zmíněný narkoman, byť třeba nikdy nespatří bílé myšky. Ten, kdo se rozhodne něco namáhavého vytvořit, zažije o mnoho krásnější pocity, než kdyby své chvíle strávil s měchem vína v ruce. Lidská bytost jednoduše není automatem, do nějž se vhazují žetony fyzického uspokojení, abychom si jimi navýšili skóre. Nikoliv, člověk je tvor nevyzpytatelný. Leckdy nalézá libost i v námaze, bolesti a oběti.


Také zde proto říkám: životní radost ano! Proč ji však omezovat na okamžitý tupý konzum na úkor jiných, jak se nám to satanská ideologie snaží podsunout?
Ze všech názorových proudů, věrouk a kultů je LaVeyova "filosofie" zdaleka nejpokrytečtější. Ohání se zásadami, s nimiž by se za určitých podmínek dalo souhlasit, jenže jejich podstatu převracejí a vyprazdňuje. A co hůř, není to v důsledku osobního selhání satanistů; příčina tkví v samotné jejich víře. Jinými slovy, kdyby se po stopě svých deklamovaných cílů skutečně pustili, rázem by přestali být satanisty.


Na jednu stranu to vypadá hezky, vyslovovat se plamenně proti hlouposti, sebeklamu, stádnosti a pozérství. Druhou stranou mince je fakt, že satanismus má v sobě všechny tyto vlastnosti bezplatně zabudované již předem.


Ne, skutečně neshledávám nic inteligentního na tom, nechat si vypláchnout vnitřek hlavy populismem a líbivými slůvky. V satanistickém boji proti morálce se neskrývá moudrost, pouze nevyzrálost a trucovitý vzdor. Svými názory si jeho vyznavači paradoxně podřezávají větev sami pod sebou. Kdyby se totiž lidstvo vydalo ke stanoveným cílům (jež jsou samy o sobě v pořádku) právě tou cestou, kterou doporučují oni, nejenže by k nim nikdy nedoputovalo, ale zároveň by tento experiment přinesl i další velehory mrtvých. Přežili by silní a přizpůsobiví. Samotní satanisté by své ideologii pravděpodobně padli za oběť jako první: ne nadarmo se říká, že revoluce požírá své děti.


Oni to pochopitelně nevidí; sebevědomí jim nechybí, a tak si bláhově si myslí, že by na celé věci vydělali. Nicméně i kdyby se jim to náhodou podařilo, přišli by o takové zdánlivě samozřejmě věci jako nesobecká láska, odpuštění, důvěra. A to je, věřte mi, ta nejhrůznější cena.


Naneštěstí však LaVeyův satanismus, podobně jako snad všechny ostatní ideologie postavené na mozkovém klystýru, nalézá svou podporu ve dvou nevykořenitelných lidských vlastnostech: a sice v nevzdělanosti a v závisti. Pokud se podobná kombinace namíchá do správného poměru, dovedu v člověku přehlušit všechno ostatní, včetně rozumu a citu.
Co se týče ovlivnitelnosti a manipulovatelnosti, doporučuji věnovat pozornost jistému zábavnému paradoxu. Jak víme, satanisté se vysmívají všem metafyzických záležitostem. To, že něco nelze potvrdit ani vyvrátit, je pro ně dostatečným důvodem, proč tím pohrdat. Dobrá, uznejme, že se jedná o gnoseologický náhled; sice extrémní, avšak za určitých okolností ospravedlnitelný - a tedy nikoliv implicitně pitomý. Vtipná pointa je celé věci dodávána tím, že úplně stejní lidé obhajují své postoje pomocí argumentů, které nejenže vyvrátit lze, ale dokonce tak lze učinit velmi snadno. Veškerý jejich světonázor je totiž postaven na "dokumentech" typu Zeitgeist, v jejichž pravdivost bezmyšlenkovitě věří. Co na tom, že jejich autoři poměrně nepokrytě lžou? Co na tom, že tyto naivní konstrukty lze rozbořit pomocí základních dějepravných a mytologických poznatků? Oni zkrátka věřit chtějí, a tak zbytky jejich slavného kritického myšlení pochodují do koprové omáčky.


Vyvracení všech těchto nesmyslů by vydalo na další, desetkrát tak dlouhý článek - a zároveň i dost možná zbytečný, vzhledem nevykořenitelnému pavědeckému přesvědčení konspiračních teoretiků. Pro obveselení nicméně jeden příklad uvedu: coby důkaz spojitosti Krista a solárního kultu uvádějí podobnost slov "Sun" (slunce) a "Son" (syn). Tak mě napadá, kdybyste se žáka prvního stupně základní školy zeptali, jakým jazykem se mluvilo před dvěma tisíci lety na Blízkém východě, myslíte, že by jmenoval moderní angličtinu? Pro jistotu uvedu správné řešení: užívala se hebrejština, aramejština a řečtina.


Už to tak je. Alespoň průměrně vzdělané osoby (klidně i ateisté) si při této bájivé "kritice náboženství" v hrůze a znechucení rvou tělesné ochlupení. Našim milým satanistům však do hlavy vtloukli příslušnou agitaci jejich guruové, a tak ji prostě berou za pravdivou. Nenávist a zaslepenost jsou dvě mocné pastýřky, které rády zavádějí stádo oveček na scestí. Narozdíl od lásky totiž nedávají prostor k úvahám a pochybnostem.


Ano, přátelé, věřit manipulátorům je hloupé. Překrucovat skutečnost jen proto, aby si mohli plivnout na nenáviděnou západní morálku, to je ještě tupější. A vzhledem k tomu, jak se k nedostatku rozumu a pochodování s davem staví sami satanisté, nezbývá, než si nad jejich vlastními "smrtelnými hříchy" odplivnout na zem.


O póze čili přetvářce není myslím třeba nikterak obsáhle řečnit. Jaké procento současných satanistů by křepčilo kolem svého myšlenkového systému, kdyby se jmenoval nějak neutrálně? Zřejmě nemnohé. Bez roušky silných slov by se totiž praktické vady jejich filosofie ukazovaly v plné nahotě.


Představte si, že by se stavební podnik prezentoval coby společnost pro výkon nájemných vražd. Co by asi v takovém případě řekl jejich ředitel, kdyby ho přišla pověřovat policie? "Víte, my ve skutečnosti nikoho nezabíjíme. Ale většina našich zaměstnanců je v pubertě, a tak na naši image nenechají dopustit. Cítí se tvrďácky a nadřazeně, a to se kladně podepisuje na jejich pracovním výkonu. Jasně, náš název láká i podivné existence. Vlastně od nás každou chvíli někoho vyvádějí v klepetech. Ale jinak jsme jenom obyčejná stavební firma. Vážně, skutečně, čestné slovo!" Že by se budovy vystavěné podobnou společností bortily a pohřbívaly své obyvatele v sutinách, to se myslím rozumí samosebou.
Co říci závěrem? Pokud u dveří vašeho domu zazvoní usmívající se páreček satanistů, pak je pošlete tam, kam patří. Tím pochopitelně nemyslím řiť, a dokonce ani háj zelený, jakkoli by to k tomu mohlo svádět.


Nikoliv! Nasměrujte jejich kroky do školy, knihovny či jiné vzdělávací instituce. Však oni ze svých představ časem vyrostou; do té doby si zaslouží náš soucit a lítost.
 


Komentáře

1 Fotolaik Fotolaik | Web | 7. května 2009 v 18:41 | Reagovat

Mně se nelíbí žádný mus, ať už komunismus, nebo  satanismus..

2 vytpj vytpj | Web | 7. května 2009 v 19:15 | Reagovat

Zajímavý článek, ale nechce se mi číst, mám ho přečtený jen z půlky. I tak se mi líbí.

3 Léto Léto | Web | 7. května 2009 v 21:21 | Reagovat

Fotolaik: Ano, ideologie bývají nelibovzhledné. Raději se nechci ani domýšlet, do všechno lidé ještě vymyslí. Ale opravdu žádný -mus? Co takhle Remus? :D
vytpj: Děkuji. I půlka je lepší než nic. :)

4 Lomeril Lomeril | 8. května 2009 v 9:12 | Reagovat

Nebylo by lepší říst -ismus?
Jinak článek ukazuje na podstatu věci, ale neškodilo by poněkud přiblížit tu LaVeyovu filozofii - ne všichni víme, oč běží (například já mám jen velice, velice mlhavé tušení)

5 Lykao Lykao | Web | 8. května 2009 v 14:48 | Reagovat

Konečně! Co napsat... Vyjádřila bych se k tomuto tématu nicméně myslím, že by to vyznělo neuceleně a zmateně. Narozdíl od tvého článku by se v tom mém jistě našlo mnoho skulin a nepřesných slov za něž by mne rozvášnění satanisté mohli chytit. Pokud by ovšem ke měně na blog vůbec nějaký zabloudil. Ach, kde jsou ti dnové kdy můj blog navštěvovaly davy?

Alespoň tady napíšu, že s tvým článkem plně souhlasím ač bych ho nebyla schopna napsat...

6 Ten, který polkl myšlenku Ten, který polkl myšlenku | Web | 8. května 2009 v 16:08 | Reagovat

S většinou věcí souhlasím, přesto chci protestovat proti tvému příliš jednostrannému hodnocení. Mě například satanistická filozofie hodně pomohla k uvědomění mých hodnot. Dostatečně rozumný člověk si z ní totiž může hodně vzít a když se vhodně upraví, je dokonce i použitelná.
Také chci protestovat proti tvé kritice funkčnosti satanismu ve společnosti. Pokud bude satanistů jen omezený počet, což nejspíš vždy bude, pak pro ně bude fungovat dokonale. Spousta takzvaných lidských sviní na dostatečně vysokých místech by třeba satanistické filozofii dokonale odpovídala.
K poslední části, pořád se nemůžu rozhodnout, zda byl LaVey génius nebo blázen. Co je však jisté, spojení jeho filozofie s rebelanstvím a odporem ke křesťanství byl naprosto geniální marketingový tah, to se mu musí nechat.

7 Léto Léto | Web | 9. května 2009 v 19:58 | Reagovat

Lomeril: Zajisté, že by vhodněji působilo -ismus. Tím pádem nám z toho vypadne i Erasmus, spasmus a The Rasmus. :) Přiblížení oné filozofie by od věci nebylo, nicméně to už přenechávám přímo jejím vyznavačům. Ať se taky snaží, kluci jedni ušatí. :)

Lykao: Troufám si říct, že i kdyby tvůj názor skutečně nějaké logické skuliny obsahoval, nikterak by to nevadilo. Páni satanisté bývají totiž s logikou dosti na štíru; dva jejich oblíbené argumenty na cokoliv jsou "ničemu nerozumíš" a "církev vybírala ve středověku odpustky". :D
Tvůj blog někdy navštěvovaly davy? :O Zřejmě si budu muset doplnit dějepisné znalosti. Případný úbytek je zřejmě způsobem absencí nových článků. Ovšem já na tvůj blog chodím pořád - a ruku na srdce, jsou ostatní návštěvníci opravdu tak důležití? :D

Ten, který polkl myšlenku: Ano, pokud se satanismus vhodně upraví (=obrátí se naruby), je použitelný. :D Jinak se dá souhlasit s některými jeho deklarovanými cíli - s myšlenkou svobody, s bojem proti hlouposti, s odmítáním přetvářky a podobně. Problém je, že ve své podstatě tyto cíle vůbec nenaplňuje, spíše naopak.
Situaci s omezeným počtem satanistů ve společnosti jsem nerozebíral, toť pravda. Nicméně i v tomto případě platí, že možná získají na materiálních statcích, ale v jiných ohledech spíše tratí. A fyzikální potřeby se v Maslowově pyramidě nacházejí až na samém dně.
A propos, i nacismus fungoval dokonale - byť pouze pro hrstku vyvolených. ;)
Obávám se, že jsem již správnou odpověď objevil. LaVey nebyl ani génius, ani blázen. Nasbíral body jen díky hlouposti širokých mas. Zkrátka a dobře, nepřiliš chytrý, avšak náležitě vychytralý. :)

8 Lomeril Lomeril | 10. května 2009 v 17:43 | Reagovat

Přenechat vyznavačům je sice pěkné, ale pak se ti stane že spousta čtenářů netuší, o čem je řeč. K článku, určeném pro širokou veřejnost, prostě patří i předpoklad, že někdo nemusí vědět "vo co go"

9 Annet Annet | 16. května 2009 v 18:57 | Reagovat

Máš můj 110% souhlas... Už protože jsem křesťanka satanismus absolutně zavrhuju. :))

10 Léto Léto | E-mail | Web | 18. května 2009 v 7:17 | Reagovat

Lomeril: Nezapomeň, že žijeme ve věku informací; dnes není potíž rychle si vykutat potřebné vědění v kdejakém internetovém koutu. Jistě, pro čtenáře by bylo příjemnější, kdybych mu to všechno naservíroval pod rovnou nos...
Jenomže ouha, to bych ho také mohl přespříliš zhýčkat a rozmazlit! Takový čtenář, to je panečku tvor, který si na na pohodlí rychle zvykne. A nakonec by to mohlo dopadnout i tak, že by po mně vyžadoval snídaně do postele. Což tedy razantně odmítám. :)

Annet: Hurá! Překonala jsi plán, to jsi tedy stachanovkyně! :D

11 Anna Merisielu Anna Merisielu | E-mail | Web | 29. května 2009 v 11:14 | Reagovat

To aby si člověk přečetl každou větu aspoň dvakrát, když neví, o co vlastně v jádru věci jde a čistě ze zvědavosti si čte filozofické eseje :D Hm... já vím možná tolik, že když je někdo metalista, hned z něj mainstreamoví aktivisté dělají satanistu (sakra, to za chvíli budu mluvit latinsky, ne) a kdyby náhodou někomu přišel balíček s ,,666" kdesi v adrese odesílatele, už by nejspíš kreslili kolem sebe kruhy bílou křídou. A přitom mají v tom obchodě docela fajn věci... to už jim ovšem chudák goth/metalista nevysvětlí :D Ale to už jsem docela daleko od tématu...
Po přečtení neškodně se tvářících úseků článku docela souhlasím s Lomeril. Pochybuji, že by to došlo až ke snídani do pelechu...:D

12 Léto Léto | E-mail | Web | 3. června 2009 v 2:37 | Reagovat

Filosofie? Silné slovo! :) Ano, sice se letmo dotýkám některých etických otázek, ovšem ty skutečné perly složitosti se skrývají spíše ve spisech ontologického ražení. Vedle nich je i moje zdánlivě složitá úvaha snadno srozumitelným žvatláním. Kdepak, typický filosof automaticky předpokládá, že čtenář se dokonale orientuje v desítkách či stovkách knih jeho předchůdců. A ani to leckdy nestačí k pochopení. :) Tímto vás pozdravuji, pane Patočko; snad mi opustíte, že na plné pochopení vašich knih jsem rezignoval. :D

V tom obchodě, o němž mluvíš, mají sice fajn věci, ovšem naneštěstí jen pro ženy a dívky. :( Pro pány obvykle jen okovanou koženou bundu s lebkou, pentagramem a nápisem "Gore Blood Pagan Vampyre Brutal!" :D Což tedy není něco, co bych na sebe za střízlivého stavu vzal...

13 Lúmenn Lúmenn | Web | 24. června 2009 v 20:12 | Reagovat

Tak hele - tenhle článek je prostě a jednoduše zaujatý. Satanistou nejsem a sympatizuju s nima asi stejně jako s křesťany - tedy vůbec. Jedni jako druzí, extrém střídá extrém. Mám ve svém srdci vlastní víru a ta mi říká kam jít, nepotřebuju někoho uctívat.
A ta krev - hele, nevím, co jsi o satanismu kde slyšel, ale krvavý oběti kromě pár magorů NIKDO NEDĚLÁ - to je jako metalisti, co ve Finsku před lety vypalovali kostely. Před tím to nikdo neudělal a potom taky ne, ale metloši to mají na talíři na věky. Analogicky pokračuj s gothiky, emaři, hopery, punkáči...okolo každé skupiny lidí je určitý mýtus, který má jen malé zrnko pravdy.
A k dokumentu Zeitgeist - je v něm víc pravdy, než by sis odvažoval kdy představit. Nejde o křesťany, i když o nich je tam taky pár zajímavých věcí, které nejsou jen v tom dokumenty, stačí hledat a najdeš literatury dosti, ale hlavně o celém našem světě. A promiň, ale nevím o tom, že by to byl nějaký satanistický dokument, nebo že by se podle něj satanisti řídili.
Ty jsi křesťan, že? Pak se nedivím, že nemáš satanisty rád a kdeco jim vyčítáš. Ale hochu, v Bibli je pozlátka a laciných slibů 100x víc než v LaVeyově Bibli. Bůh, ten falešný namyšlený bůh ve kterého věří křesťani i síla pudů u satanistů je vlastně tatáž mince, jen na každé straně je jiný líbivý obrázek. Panna Marie nebo rohatý kozel na tom nezáleží, obojí je stejná faleš, neupřímnost, stádo, které jde za hlasem vůdce, aby si splnilo své sny. Zkus ale jednou postavit minci na hranu a pravda co se ti zjeví nebude přikrášlená, přibarvená ani cizí. Pak najdeš pravdu uvnitř srdce a poznáš Boha:) Jenom se nebát mít vlastní názor, tolik cizí vlastnost křesťanům i satanistům...
Zdraví Lúmenn

14 Lúmenn Lúmenn | Web | 24. června 2009 v 20:16 | Reagovat

A k té Maslowově pyramidě, kterou se tu oháníš - na dně jsou fyzické potřeby to ano, ale nestojí-li základy pyramidy, zbytek taky nepostavíš.
V analogii ke křesťanství a satanismu - sexuálně neukojený křesťan nebude mít náladu budovat nějaké duchovní hodnoty, protože díky jeho biologické (nejnižší) potřebě mu praskají kalhoty. Kdybys dával u studia psychologie víc pozor, argumentoval bys lépe;) Takže bacha na slovíčka:)

15 Léto Léto | E-mail | Web | 24. června 2009 v 21:46 | Reagovat

Co se týče různých kultických obětí, tam se jedná o desetisíce případů. Nicméně o nich jsem nikterak nehovořil. Zmínil jsem je proto, aby bylo jasno, že nemluvím o nich, nýbrž o filosofických satanistech. A nezlob se na mě, pokud se budu bavit s mírumilovným intelektuálním utopickým komunistou, pak on zkrátka musí počítat s tím, že bude mít na talíři Stalina a Pol Pota. A to i přesto, že on sám by třeba nikomu nic zlého neudělal. Nebo to aspoň tvrdí.

Takzvaný "dokument" Zeitgeist jsem zmínil proto, že se jím satanisté často zaštitují. Řeknou: jděte a přečtěte si to, je v něm Pravda. Pokud se na něj ovšem podívám z vědeckého úhlu pohledu, jedná se nicméně o naprosto směšnou záležitost. Věřit mu, to vyžaduje buďto skutečně nízké vzdělání, anebo poněkud přerostlou samopřesvědčovací schopnost.

O tom, že by zbytek pyramidy neměl stát, tady nebyla řeč. Šlo o to, zda ji po postavení základny budeš rozšiřovat směrem vzhůru, anebo směrem do stran. Nahoru je to lepší. Ale samozřejmě můžeš každý den chodit do nevěstince a páchat obžerské orgie, to je tvoje věc. :)

Na urážky a osobní útoky reagovat nebudu, takové věci mě nebaví. Nicméně - pokud sem ještě někdy přijdeš - tě prosím, aby své přerostlé ego realizovala na jiných místech. Předem děkuji.

16 Lúmenn Lúmenn | Web | 25. června 2009 v 15:39 | Reagovat

Aha, takže diskuze je lidem s jiným názorem zapovězena? No škoda, čekala jsem od tebe milé popovídání, zaujal mě tvůj web, dlouhé články ze smyslem a vlastním názorem, to se na tomto serveru málokdy vídá.
Ale jak chceš. Nevím, z čeho usuzuješ přerostlost mého ega (haha, jsem ani nevěděla, že nějaké mám:D) a kde jsem tě urazila, jenom se mi malinko zdálo, že se tváříš jako příliš veliký intelektuál, tak jsem tě popíchla. To je celé;)
Chápu tedy správně, že tě mám nechat být a tvé názory pro příště nekomentovat? Okej, jak chceš, někdo si své názory umí obhájit, někdo ne, chápu. Měj se fajn Lúmenn

17 Léto Léto | E-mail | Web | 25. června 2009 v 17:31 | Reagovat

Pokud jsi čekala milé popovídání, měla jsi začít slušně a věcně. Jestliže začneš hystericky a útočně křičet a doplníš to slovy jako "hochu" a "měl jsi dávat při studiu pozor", pak se nediv, že někteří nemají o takový rozhovor zájem.

Co hůř: protože víš, že své přesvědčení nemáš jak obhájit, používáš argumenty "ad hominem" - napadneš osobu, která názor pronesla, nikoliv názor samotný. Jedná se o hodně zákeřný diskusní faul. Ten, kdo se s ním ještě nesetkal, se často začne obhajovat nebo oplácet, čímž klesne na úroveň toho prvního. Názory a argumenty jsou zapomenuty a debata se dostane do nekonečné smyčky, v níž nemůže nikdo vyhrát. To by samozřejmě bylo výhodou pro tebe. Nicméně tě zklamu, neskočím ti na to.

Jinak odlišné názory vítám. Jen nesmí být doprovázeny arogancí, útočností a bezbřehou hloupostí. Což je naneštěstí průvodní jev drtivé většiny všech tvých komentářů a článků. Takže adieu!

18 Lúmenn Lúmenn | Web | 25. června 2009 v 18:08 | Reagovat

:D tak fajn:D Víš, dávala jsem ten svlj komentář přečíst pár nezaujatým lidem, protože mě dostalo, že z něho vyvožuješ útočnost - a oni ji tam nenašli, stejně jako jsem ji tam nenašla já. No nic, nechtěla jsem tě urazit, dokonce ani pomížit, potupit a používat jakékoli zákeřnosti. Ale kdo chce psa bít, hůl si prostě najde, takže diskuze je předem u konce. Škoda žes mě tak rychle zavrhl, hochu:) (Jsi mladý člověk mužského pohlaví? Jsi. Ergo - jsi hoch, co je na tom urážlivého?:D) Krásný den Lúmenn

19 Lúmenn Lúmenn | Web | 26. června 2009 v 9:08 | Reagovat

Omlouvám se, že se k tomu vracím, ale nedá mi to - když umírněnému komunistovi budeš vyčítat Stalinova a Pol Potova zvěrstva a LaVeyovským satanistům desetitíce obětí černých mší (osobně vím o třech případech úmrtí, ale možná máš jiné informace, na tom až tak nezáleží), pak nemohu jinak, než křesťanům vyčítat miliony obětí inkvizice. Na křesťanských rukou je tak nejspíš více krve než na těch satanistických a komunistických dohromady:)

20 Léto Léto | E-mail | Web | 29. června 2009 v 23:01 | Reagovat

LaVeyovským satanistům oběti nevyčítám, jen tvrdím, že s tím musejí počítat a nesmějí se divit.
Vezmi v úvahu, že v křesťanství je odmítání vražd jedním ze základním stavebních kamenů. To, že v některých dějinných údobích bylo zneužíváno, je smutné, ovšem páchat zlo ve jménu naprosto libovolné myšlenky, klidně i ve jménu pěstitelství okurek. Naproti tomu komunismus má násilnou revoluci a likvidaci tříd přímo ve svém programu. Také teističtí satanisté by se jistě ohradili, kdybys je označila za mírumilovné a krve se štítící. A teistický satanismus je o poznání starší než celý LaVey.
Představ si, že bych nyní založil náboženskou společnost Mormonů. I kdybych stokrát tvrdil, že s původními Mormony nemám nic společného, znělo by to zvláštně. A lidé by se divili, proč jsem to tedy nepojmenoval jinak.
U LaVeye je to každopádně jasné. Potřeboval něčím šokovat, aby upoutal pozornost. Ten název "satanismus" u něj funguje na stejném principu jako nápis "ŠOK!" v titulku bulvárních novin. Kdyby nezaujal tímto, skončila by celá ta jeho "filosofie" rychle v propadlišti dějin (narozdíl třeba od Nietzcheho, který byl skutečně zajímavý i sám o sobě).

Mám tak trochu pocit, že jsi ovlivněná marxistickým učením - a ani o tom nevíš. Žádný div, ještě i teď, dvacet let po revoluci, se ve školách učí dějepis a další vědy "po socialisticku". Když si uvědomíš, co všechno je touhle ideologií prolezlé, udělá se ti zle.
Pokud to myslíš s kritikou středověké církve vážně, raději pátrej v modernějších, nestranných zdrojích. Žádný strach, vzhledem k tomu, že se jednalo v podstatě o mocenskou organizaci, se toho najde více než dost. Ovšem pozor, případné zlo lze téměř vždy přičíst na vrub tomu, že dotyční lidé nebyli věřícími křesťany, nikoliv tomu, že by jimi byli (jak naznačuješ).

Trochu mě pobavily ty "miliony obětí" inkvizice. Proč ne rovnou miliardy? Odhady historiků se pohybují mezi třemi a pěti tisíci popravených během zhruba dvou staletí. Nemám žádnou chuť se těch zločinců nějak zastávat (kdybych v té době žil, dost možná bych také hořel coby "kacíř"), nicméně s dějinnými fakty nelze... ehm... pracovat tvůrčím způsobem.
Ach ano, a komunismus má těch mrtvých na svědomí přes sto milionů.

21 Lúmenn Lúmenn | Web | 30. června 2009 v 16:25 | Reagovat

Jsem neskutečně ráda, že jsi mi odpověděl:) *juchů juchů diskuzeee*
Tvé argumenty beru, sama se o satanisty zajímám jen velmi velmi okrajově, ale nutné je vědět, že LaVeyova církev je fakt jen o filosofii, to že vzývá jiné hodnoty než jsou tobě (a i mě) blízké neznamená, že jsou to zločinci.
A tvoje desetitisíce obětí (černých mší) jsou stejný nednesený nesmysl jako moje miliony (obětí inkvizice), myslela jsem že tě to napadne (no ale já občas uvažuju rychleji než mluvím či píšu, tak se omlouvám:)). Desetitísíce je prostě úplná pitomost, tak desítky, snad i stovky, to ano, ale nevím kde jsi přišel k tak strašlivým číslům.
A mohl bys mi vysvětlit jak se na mě projevuje marxismus? Jako proto, že jsem trochu zaujatá proti křesťanské církvi, jsem hned marxista? Jen aby bylo jasno, já věřím v "boha" (jen tomu tak neříkám) a mám svoji vlastní velmi silnou víru, pouze nemám ráda organizované uctívání "něčeho" a povinnost dělat tohle a tamto. Z toho důvodu se mi příčí všechny církve, jedna vedle druhé, jen ti křesťané nejvíce ublížili věcem, kterých si vážím - pohanské zvyky, svatyně, staré písemné památky, indiánské písemnosti...
Je zvláštní, že v čele církve většinou stáli právě ti nejhorší, ti kteří (jak píšeš) vlastně nebyli věřící - jak tedy může někdo kdo nevěří dostatečně nebo upřímně být v církvi tak vysoko? Jak může papež rozkazovat, aby se zabíjelo, když slouží Kristu? Je mi Ježíše hrozně líto, ten musí být v pořádném šoku, že jeho krásně vymyšlená víra byla zneužita k takovým zločinům:( To je ještě horší, než vzít vcelku konfliktní komunismus a použít ho k násilí - vzít něco mírumilovného a dobrého a tohle zneužít k páchání zla.

22 Léto Léto | E-mail | Web | 7. července 2009 v 18:52 | Reagovat

Netvrdil jsem, že filosofičtí satanisté jsou zločinci, odkud jsi to vytáhla? Nějací ti zločinci se mezi nimi samozřejmě najít mohou, ale povětšinou bych hádal, že se jedná o pozéry a rebely, kteří z toho vyrostou.
Počet obětí kultů a pomatených jednotlivců se samozřejmě počítá nesnadno, jelikož po sobě nenechávají žádné uhlazené archivy, jako výše zmíněná inkvizice. Nicméně číslo, ke kterému jsem dospěl, mi přijde jako dobrý kompromisní odhad. Nižší než uvádějí senzacechtivá média, ale vyšší než tvrdí tvá apologetika. A samozřejmě se nejedná pouze o černé mši, ale také například výrobu dětské pornografie či distribuci drog. Koneckonců i sektáři si musejí nějak vydělat na živobytí, nebo ne? :)

Také by mě zajímalo, kde jsem řekl, že jsi marxistka. Jenom jsem tvrdil, že jsi ovlivněna marxistickou kreativní úpravou historických faktů, která je v naší zemi tak rozšířená. Kdybys nebyla, pak bys nikdy nemohla tvrdit například to, že "církev ublížila starým písemným památkám". Vezmi v úvahu, že to byly právě kláštery, které v tom nejtemnějším středověku nesly pochodeň vzdělanosti. Zmíněné texty se v nich přepisovaly a zachraňovaly; nebýt jich, budeme toho například o antice vědět o poznání méně.
V tom, že jakékoliv organizované dělání čehokoliv není příliš lákavé, s tebou plně souhlasím. Sám v žádné církvi nejsem. Ale spoustě lidí to tak vyhovuje, chtějí se socializovat a cítit se součástí nějaké struktury. Pokud tak činí dobrovolně, nevidím v tom nic špatného.
Pohanské zvyky žijí vesele i v dnešní době. To, že svátky dostaly křesťanský nátěr, na věci nic nemění. Některé staré zvyky jsou hezké a příjemné (třeba ty vánoční, respektive oslavující zimní slunovrat), jiné docela nechutné (kupříkladu velikonoce nebo hromadná intoxikace a páření pod rouškou "čarodějných nocí"). Kdyby je církev skutečně bývala vykořenila a namísto nich zavedla něco rozumného, vítal bych to s velkým povděkem. :D Ale teď už je pozdě.

Ale nechápu, co tě tak překvapuje na faktu, že se v církvi dostávali na vysoké pozice osoby, které neměly s křesťanstvím příliš společného. To je osud jakékoliv organizace, která drží určitou moc - a zároveň má tolik členů, že se neznají osobně. Nicméně pokud se provede důsledná sekularizace a z církve se stane to, čím měla být původně (pouhým společenstvím věřících), pak se různí kariéristi přesunou zase jinam, kde se mohou lépe "uplatnit". Třeba do byrokracie nebo státní správy. :)

23 punk punk | 15. července 2009 v 11:49 | Reagovat

satanisti jsou divný stejně jak jehovisti nemam rad takovy lidi ani jejich víru

24 onni onni | Web | 18. července 2009 v 15:31 | Reagovat

Zajimavy clanek, trochu jiny nez typicke antisatanisticke vety - jsou to pozeri, jsou to blbci, veri necemu, cemu ani nerozumi atd..
Pan "Ten, který polkl myšlenku" v podstate spravne vyjadril fakt, ze kdyby nebo to a tamto, bylo by to uplne v pohode. To plati vsude, puvodni myslenka je pozitivni ci alespon privetiva, muze byt sympaticka, dokud se toho nechytne nespravna osoba (to plati pro komunismus naprosto dokonale). Tato nespravna osoba je bud naprosto tupa, nebo naprosty genius, ktery z toho vytriska to nejlepsi pro sebe. V obou pripadech se vsak obrati poly z pozitivniho na negativni. Ano, tezko rict zda byl LaVey blazen nebo genius, ale pro me ososbne to byl sasek, co nemel co s volnym casem..
Avsak dobre jsi na to reagoval slovy "Ano, pokud se satanismus vhodně upraví (=obrátí se naruby), je použitelný. :D". V podstate to plati u vseho. Jenomze to by to pak ztratilo svuj puvodni vzhled a smysl (pokud se ten smysl da vubec najit), a zmenil by se cely system jakychsi pravidel, zakladu hodnot, myslenkovych pochodu ci smyslu takovych blbustek, jako jsou teenagerske komedii. Svetu jsou potrebne mene smyslupne veci, aby byl clovek schopen najit ty smysluplne. To, zda je to pro nekoho naprosta zhovadilost ci intelektualni zrizeni, to uz ja ani ty neovlivnime ;)

jinak, prectu si tvou diskuzi s lumen a podle nutkani se k ni jeste vyjadrim :D

25 onni onni | Web | 18. července 2009 v 15:49 | Reagovat

Tak ne, nemuzu se k tomu vyjadrit, protoze to, co sem Lumen napsala, jsem cetla tolikrat a tolikrat jsem na jeji slova reagovala, ze by bylo dosti hloupe to opakovat..
snad jen.. neni moc chytre reagovat na ni slovy o antice, kdyz Lum dava prednost pohanum keltskym, vikingskym atd, kteri dle ni maji cisty stit. To ze napriklad Vikingove byli barbari na entou, na to asi nejak pozapomnela..
Je to ale naprosto pritozena vec, sklony videt dobre tam kde chceme, a videt spatne tam kde chceme, mame v podstate vsichni.. jen nekteri casem dospeji k tomu, ze svet neni jen cerno-bily a vse se vyviji.. je dost mozne, ze Lumen tohle taky jednou dojde, kdo vi :)
v podstate ale je to zajimava diskuze, nazory Lumen ctu rada (at uz s nimi souhlasim ci ne), a da se rict, ze tobe to diskutovani s ni vazne jde ;) :D

26 Léto Léto | E-mail | Web | 28. července 2009 v 17:08 | Reagovat

Díky za názory! :) Pokud ovšem někdo řekne o satanistech, že jsou to pozéři, je to možná poměrně typický názor, ale nelze ho jen tak šmahem zavrhnout. Vlastně bych souhlasil s tím, že u velké části z nich to póza skutečně bude; stačí se jen podívat na to, v jakém věku se obdivovatelé tohoto myšlenkového směru nejčastěji rekrutují. Na druhou stranu, s osobami, které tvrdí, že mají v oblibě něco, čemu nerozumí, jsem se setkal snad všude. Například i v křesťanství ("sice vůbec nevím, oč jde, ale moje okolí to vyznává, tak já se toho budu zastávat taky!") nebo ve vážné hudbě ("sice se mi to ve skutečnosti nelíbí, ale když řeknu, že poslouchám klasiku, tak to zní dobře a drsně, proto ji budu poslouchat!"). Tudíž rozhodně nelze říci, že by pozérství bylo něčím výlučným pro satanismus. A hlavně - to, že se někdo přetvařuje, je hlavně jeho potíž, nikoliv problém těch ostatních. Je docela zbytečné řešit, zda je někdo pozér, ten dotyčný to totiž jen těžko uzná. Lepší je brát ho tak, jako by si za svým názorem doopravdy stál, a v tomto smyslu s ním mluvit. Třeba si pak sám od sebe uvědomí, že dělá něco proti své přirozenosti. A třeba taky ne. :)

Nedivím se ti, že se ti nechce reagovat. Vzhledem k tomu, že třetina planety trpí hladem, by mohlo být házení hrachu na zeď považováno za neúnosné plýtvání. :)
Když se bavíme o minulosti, je třeba si taky uvědomit, že tehdejší lidé přemýšleli úplně nijak než my dneska - než my, kteří jsme od dětství ovlivňováni humanistickými a dalšími ideály. Nebudu to moc rozvádět, jen řeknu, že lidský život měl ve starověku úplně jinou hodnotu než dnes (skoro žádnou). Vždycky mě trochu rozčiluje, když čtu nějaký historický román a osoby se tam chovají jako dnešní lidé, jen navlečení do jiných šatů. To sice bývá hezké a romantické, ale vytváří to falešné představy. Ano, ta základní kostra chování, pudů a motivací přetrvává, ovšem kdybychom se najednou ocitli v té době, asi to byl děsivý šok. Docela zajímavý v tomhle ohledu je třeba seriál Řím, ve kterém se autoři rozhodně nestyděli ukázat špínu, brutalitu a jistou primitivnost myšlení lidí, kteří povětšinou neuměli ani číst, natož aby si v pohodlí vysedávali u internetu. :)

27 cute summer dresses cute summer dresses | E-mail | Web | 10. ledna 2013 v 11:37 | Reagovat

Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it
http://www.elsedress.org

28 beach wedding dresses beach wedding dresses | E-mail | Web | 11. ledna 2013 v 11:20 | Reagovat

The article's material rich variety which help us move for the mood after reading this article article
http://www.isdress.org

29 fake tag watches fake tag watches | E-mail | Web | 17. ledna 2013 v 7:29 | Reagovat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama